Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden  van Pretogencoaching (4-11-2023)

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

coach: N.A.C.M. Pieterse, Pretogen coaching, gevestigd te Hoge Schiehof 29, 3042 AZ Rotterdam. KVK-nummer 92269508.

overeenkomst: een schriftelijke overeenkomst tweezijdig overeengekomen (kan schriftelijk of per mail) tussen coach en cliënt

kind: de minderjarige ten behoeve van wie coach de overeenkomst tot het verlenen van diensten aangaat

cliënt: De ouder/verzorger die het ouderlijk gezag heeft over het kind en wettelijk gerechtigd is om opdracht te geven voor de dienstverlener van de coach aan het kind.

N.B. Indien de ouder niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind is, dan dienen alle wettelijk gezag hebbende ouders schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind.

Artikel 1. Geldigheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies zowel mondeling, online of schriftelijk aangegaan tussen de coach en de cliënt.

 Artikel 2. Kennismaken / informatie-uitwisseling

 1. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst vindt een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens een eerste afspraak wordt gewezen op de door pretogen coaching gehanteerde Algemene Voorwaarden en de gehanteerde tarieven. Deze zijn te vinden op Tarieven – Pret☀️gen coaching (pretogen.nl).
 2. De cliënt zal de coach voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, dan zal de cliënt aan coach mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.
 3. Indien de cliënt niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind is, dan dienen alle wettelijk gezag hebbende ouders schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind.

Artikel 3. Afspraken maken en annuleren

 1. Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de sessie worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de coach gerechtigd de kosten van de sessie aan de cliënt in rekening te brengen.
 2. Afspraken voor een beginnen en eindigen op het afgesproken tijdstip. De ouder dient er voor te zorgen dat het kind op tijd op het afgesproken tijdstip en plaats is en op tijd na afloop wordt opgehaald. Het kind vertrekt alleen zelfstandig, indien dit vooraf is afgesproken.
 3. Indien een sessie niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet aanwezig is, blijft het volledige tarief verschuldigd.
 4. De coach is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Zorgdragen voor de betaling

 1. De cliënt ontvangt na elke sessie een digitaal betalingsverzoek. Het betalingsverzoek dient door de cliënt vóór het eerstvolgende consult en binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
 2. Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan de coach de cliënt een betalingsherinnering sturen. Indien de betaling niet binnen 14 dagen na betalingsherinnering wordt voldaan kan de de coach de cliënt een tweede betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van een tweede betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht.
 3. Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de coach gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. De coach zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De coach heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 2. De coach is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de coach toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst indien de coach ter zake in verzuim is.

Artikel 6 . Uw privacy

De afspraken rond het bewaken van de privacy van de cliënt staan beschreven in de privacy verklaring.