Privacy-verklaring

Bij het verlenen van diensten in pretogencoaching verwerk ik je persoonsgegevens.

Om je te informeren over welke persoonsgegevens het gaat en wat ik met je gegevens doe, heb ik deze privacy-verklaring opgesteld.

Ik ga zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

N.A.C.M. Pieterse, Pretogencoaching – coaching voor kinderen en jongeren, gevestigd te Hoge Schiehof 29, 3042AZ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn coaching verstrek je mij persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via het contactformulier op de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Pretogencoaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Naam-, adres-, woonplaatsgegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Informatie die jij invult op het contactformulier en intakeformulier
• Gespreksnotities
• Inhoud van communicatie (e-mails, schriftelijk, etc.)

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt

Behalve de AVG is de beroepscode van mijn beroepsvereniging van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:
1. Dossiervorming; voor goede begeleiding leg ik een dossier aan per cliënt.
2. Bewaartermijn; voor het bewaren van cliëntdossiers hanteer ik een bewaartermijn van 15 jaar,  gerekend vanaf de datum van vastlegging.

Als coach verwerk ik deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Facturering;

Het cliëntendossier

Er wordt digitaal verslag gemaakt van de onderwerpen/oefeningen die aan bod zijn geweest tijdens een sessie. Naam, adres, woonplaats en verdere gegevens die op de factuur staan worden digitaal opgeslagen.

Toegang tot cliëntendossier

Als jouw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik bespreek soms casuïstiek uit de praktijk met collega’s of in een intervisiegroep. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Website en cookies

Deze site gebruikt geen cookies.

Jouw rechten

Pretogencoaching respecteert jouw privacyrechten en zal eraan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met mij opnemen. Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit aan mij weten.

Klachtafhandeling

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 november 2023.